نرم افزار کامپیوتر

گروه صنعت
مقطع کاردانی
پودمان ترمی

 

دروس رشته نرم افزار کامپیوتر

نام درس نام رشته مقطع پودمان
آزمایشگاه پایگاه داده ها نرم افزار کامپیوتر کاردانی ترمی
آزمون نرم افزار(درس اختیاری توسعه نرم افزار) نرم افزار کامپیوتر کاردانی ترمی
ابزارهای اتوماسیون صنعتی و کنترل(درس اختیاری اتوماسیون صنعتی) نرم افزار کامپیوتر کاردانی ترمی
ابزارهای تدوین(درس اختیاری سیستم های چند رسانه ای) نرم افزار کامپیوتر کاردانی ترمی
ابزارهای چند رسانه ای(درس اختیاری سیستم های چند رسانه ای) نرم افزار کامپیوتر کاردانی ترمی
اصول شبکه سازی(درس اختیاری شبکه سازی) نرم افزار کامپیوتر کاردانی ترمی
اصول طراحی و برنامه سازی تحت وب نرم افزار کامپیوتر کاردانی ترمی
برنامه سازی پیشرفته تحت وب(اختیاری طراحی و مدیریت وب) نرم افزار کامپیوتر کاردانی ترمی
برنامه سازی شبکه نرم افزار کامپیوتر کاردانی ترمی
برنامه سازی شی گرا نرم افزار کامپیوتر کاردانی ترمی
برنامه سازی مقدماتی نرم افزار کامپیوتر کاردانی ترمی
پایگاه داده ها نرم افزار کامپیوتر کاردانی ترمی
پروژه نرم افزار کامپیوتر کاردانی ترمی
تجزیه و تحلیل و مدلسازی سیستم نرم افزار کامپیوتر کاردانی ترمی
ریاضی علم کامپیوتر۱ نرم افزار کامپیوتر کاردانی ترمی
ریاضی علم کامپیوتر۲ نرم افزار کامپیوتر کاردانی ترمی
ریاضی و آمار مقدماتی نرم افزار کامپیوتر کاردانی ترمی
زبان تخصصی۱ نرم افزار کامپیوتر کاردانی ترمی
زبان تخصصی۲ نرم افزار کامپیوتر کاردانی ترمی
زبان تخصصی۳ نرم افزار کامپیوتر کاردانی ترمی