انصراف

ماده 35:

ترك تحصيل بدون كسب اجازه ازدانشگاه محل تحصيل ،انصراف ازتحصيل محسوب مي شودودانشجوي منصرف ازتحصيل ،حق ادامه تحصيل ندارد.

تبصره :

درموارداستثنايي ،كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند،بايددلايل آن راحداقل يك ماه قبل از پايان همان نيمسال به دانشگاه ارائه دهد.درصورت تائيد موجه بودن ترك تحصيل توسط دانشگاه ،آن نيمسال جزو مرخصي تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.

ماده 36:

دانشجويي كه بخواهد ازتحصيل منصرف شود،بايددرخواست انصراف خودرا شخصا به اداره آموزش دانشگاه تسليم نمايد.اين دانشجو مجازاست فقط براي يك باردرفاصله يك ماه ازتاريخ درخواست ،تقاضاي انصراف خودراپس بگيرد.پس ازانقضاي اين مهلت ،حكم انصراف ازتحصيل وي صادرمي شودودانشجو پس ازآن ،حق ادامه تحصيل درآن دوره راندارد.

اطلاعات تماس

 

  • آدرس: ایران، تهران
  • خیابان انقلاب - بین پل حافظ و خیابان نجات الهی
  • دانشگاه گسترش انفورماتیک ایران پلاک 860 
  • تلفن تماس:5-66706053(021)

نظر کاربران

بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…