سخت افزار کامپیوتر

گروه صنعت
مقطع کاردانی
پودمان ترمی

 

دروس رشته سخت افزار کامپیوتر

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
نام درس نام رشته مقطع پودمان
آزمایشگاه الکترونیک سخت افزار کامپیوتر کاردانی ترمی
آزمایشگاه دستگاههای جانبی سخت افزار کامپیوتر کاردانی ترمی
آزمایشگاه ریزپردازنده سخت افزار کامپیوتر کاردانی ترمی
آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته سخت افزار کامپیوتر کاردانی ترمی
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی سخت افزار کامپیوتر کاردانی ترمی
آزمایشگاه مدارهای منطقی کامپیوتر سخت افزار کامپیوتر کاردانی ترمی
آزمایشگاه معماری کامپیوتر سخت افزار کامپیوتر کاردانی ترمی
آمار و احتمالات سخت افزار کامپیوتر کاردانی ترمی
اصول اندازه گیری الکترونیکی سخت افزار کامپیوتر کاردانی ترمی
اصول تولید برد صنعتی سخت افزار کامپیوتر کاردانی ترمی
اصول تولید مدارات چاپی سخت افزار کامپیوتر کاردانی ترمی
اصول سرپرستی سخت افزار کامپیوتر کاردانی ترمی
اصول شبکه ها و سیستم های کامپیوتری سخت افزار کامپیوتر کاردانی ترمی
اصول مونتاژ نهایی سخت افزار کامپیوتر کاردانی ترمی
الکترونیک سخت افزار کامپیوتر کاردانی ترمی
برنامه سازی کامپیوتر۱ سخت افزار کامپیوتر کاردانی ترمی
پروژه سخت افزار سخت افزار کامپیوتر کاردانی ترمی
دستگاههای جانبی سخت افزار کامپیوتر کاردانی ترمی
ریاضی عمومی سخت افزار کامپیوتر کاردانی ترمی
ریاضی کاربردی سخت افزار کامپیوتر کاردانی ترمی