جملات گهربار
نيكى، آن است كه جان با آن آرام گيرد و دل با آن اطمينان يابد؛ و گناه آن است كه در درون، اضطراب پديد آورد و در سينه، ترديد.پیامبراکرم(ص)..........................................................