حديث روز
كمال ادب و مروت، در هفت چيز است: خردمندى، بردبارى، شكيبايى، ملايمت، خاموشى، نيكخويى، و مدارا,امام صادق(ع)..........................................................